Зображення
philology banner

ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА, ЛІТЕРАТУРА ТА КОМУНІКАЦІЇ)

035.01 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Бакалавр
Зміст

 

Спеціальність 035.01 Українська мова та література набуває ще більшого значення зараз, коли мовні кордони стають не лише символом національної ідентичності, але й інструментом захисту культури й територіальної цілісності. Українська мова – символ національної єдності та незалежності, основне джерело виховання громадян, здатних захищати мовні права та вільно висловлювати свої думки в умовах військової агресії й опісля нашої перемоги. Саме тому навчання за відповідною спеціальністю сприятиме формуванню у здобувачів українськомовної свідомості, розуміння важливості творення грамотного й освіченого суспільства, покаже, наскільки необхідним є мовний супровід в кожній установі. 

Зважаючи на складну реалізацію державної мовної політики й численні дискусії щодо українсьмовного простору, розуміємо, наскільки важливо зараз на усіх рівнях суспільства надавати мовний супровід громадянам, які цього потребують, в усіх сферах суспільної діяльності.

Освітня програма «Українська мова, література та комунікації»
Саме в контексті цих трансформацій та суспільних перипетій освітня програма «Українська мова, література та комунікації» є особливо актуальною, адже дає змогу підготувати підприємливого й конкурентного фахівця в галузі української філології, здатного на високому рівні послуговуватися українською мовою як усно, так і письмово, ефективно комунікувати в професійній сфері й використовувати різноманітні комунікативні стратегії для вирішення завдань, володіти іноземною мовою (англійською – не нижче рівня В2), застосувати інноваційні та актуальні педагогічні кейси, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, продукувати та успішно реалізовувати здобуті знання в соціальній та професійній сфері на ринку праці. 

Випускник освітньої програми «Українська мова, література та комунікації»
Випускник освітньої програми – національно свідомий освічений філолог-україніст, який має глибоке розуміння сучасних тенденцій розвитку української мови та літератури, є компетентним у сфері актуальних професійних та інтернет-комунікацій й знає, як їх застосовувати на практиці в різних сферах суспільства (в освіті, державних та приватних структурах); якісно створює й редагує різножанрові тексти; володіє англійською та готовий долучатися до навчання української мови усіх охочих не тільки в Україні, але й закордоном. 

ОП скерована і на регіональний ринок праці Івано-Франківського регіону, який формується як з місцевих структур, так і з переміщених через повномасштабне вторгнення і яким необхідний українськомовний супровід у всіх сферах діяльності.

Освітню програму створено відповідно до місії та цінностей ЗВО “Університет Короля Данила”, з урахуванням Стратегії розвитку ЗВО “Університет Короля Данила” на 2023-2028 рр., Стратегії розвитку освіти Івано-Франківської області на 2023-2027 роки, особливо в частині підготовки якісних педагогів, та Плану відновлення України, зокрема щодо забезпечення якості університетів через синхронізацію з європейськими стандартами якості

Освітня програма реалізується на кафедрі української філології, викладачами якої є висококваліфіковані науковці та викладачі-практики, які ефективно впроваджують сучасні інноваційні технології та методики, мають багаторічний успішний педагогічний досвід; це кандидати філологічних наук, доценти, викладачі-методисти, які постійно удосконалюють свою викладацьку майстерність відповідно до викликів сьогодення.

 

 
Бакалавр-філолог може працювати:
 • мовним консультантом в установах та структурах усіх форм власності, у яких є паперовий чи електронний документообіг;
 • вчителем української мови та літератури в закладах загальної середньої освіти;
 • працівником в освітній та науковій сферах (секретар, методист, лаборант);
 • науковцем (мовознавцем, літературознавцем за умови здобуття вищого ступеня освіти);
 • спеціалістом з діловодства та документообігу, зокрема й електронного в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних організаціях;
 • прессекретарем;
 • коректором, редактором, головним редактором у літературно-видавничій сфері;
 • ведучим, диктором, редактором авдіо- та відео контенту, шеф-редактором телевізійних шоу (радіо, телебачення, преса тощо);
 • спічрайтером, копірайтером, рерайтером;
 • контент-менеджером, контент-мейкером;
 • журналістом;
 • менеджером з комунікацій;
 • публічним лектором;
 • редактором сайтів;
 • менеджером у ПР-агентствах;
 • фрілансером;
 • мовним менеджером у різних галузях бізнесу, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, редагування, оцінювання текстів;
 • репетитором (для підготовки до складання НМТ з української мови та літератури, для складання іспиту з української мови для державних службовців);
 • працівником у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, бібліотеках, музеях, архівах, мистецьких і культурних центрах тощо.
Українська філологія в УКД – це надійний вибір вашого успішного майбутнього!

 

 

Загальні компетентності (ЗК)

 • ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • СК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • СК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються.
 • СК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
 • СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • СК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
 • СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
 • СК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • СК 12. Здатність до організації ділової комунікації.
 
 • ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
 • Критичне мислення
 • Професійний розвиток і наставництво
 • Основи академічного письма
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Пропедевтика психології
 • Цінності громадянського суспільства
 • Особистісна ефективність
 • Вступ до мовознавства
 • Українська діалектологія та соціальні різновиди мови
 • Практичний курс англійської мови
 • Світовий літературний процес: теорія, історія, критика
 • Практична риторика
 • Історія української мови
 • Вступ до літературознавства
 • Український літературний дискурс: теорія, історія, критика
 • Фонетика, морфеміка і словотвір сучасної української мови
 • Лексика і фразеологія сучасної української мови
 • Морфологія сучасної української мови
 • Синтаксис сучасної української мови
 • Стилістика і культура сучасної української мови
 • Теорія і практика літературознавчого аналізу
 • Вікова педагогічна психологія
 • Копірайтинг та створення креативних медіатекстів
 • Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії
 • Українська мова у професійному спілкуванні
 • Англомовні комунікації в професійній сфері
 • Літературне редагування різножанрових текстів
 • Соціально-емоційне навчання і психологічна підтримка
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української літератури
 • Мовний дизайн публічного простору та інтернет-комунікацій
 • Практикум з української мови
 • Актуальні питання сучасного літературного процесу

 

Спеціальність 035 філологія
Спеціалізація 035.01 українська мова та література

Освітня програма «Українська мова, література та комунікації»

Кваліфікація – бакалавр філології (українська мова та література)

4 роки – денна форма

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма започаткована в 2024 році.
Перша акредитація відбудеться у 2028 році.

Дізнатися більше