Зображення
lawyer

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ?

Правоохоронна діяльність – вид державної діяльності, яка здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими органами шляхом застосування юридичних заходів впливу в суворій відповідності з законом і при неухильному дотриманні встановленого ним порядку. 

Правоохоронна діяльність здійснюється правоохоронними та іншими державними органами, а також громадськими організаціями.

До завдань правоохоронної діяльності належить захист: встановленого Конституцією України суспільного ладу держави; прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій, установ, суб’єктів усіх форм власності; суверенітету та територіальної цілісності України.

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі, гідності, недоторканності та безпеки.

 

 
Випускники з освітнім ступенем рівня «Бакалавр правоохоронної діяльності» відповідно до Класифікатора професій України, можуть виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в правоохоронних органах, в організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України. 
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 
 • 3450 – Помічник приватного детектива
 • 2429 – Державний виконавець 
 • 3451 – Оперуповноважений 
 • 5162 – Поліцейський (інспектор) патрульної служби
 • 5162 – Командир відділення (поліція) 
 • 5162 – Молодший інспектор (поліція) 
 • 5162 – Помічник дільничного офіцера поліції 
 • 5162 – Помічник оперуповноваженого 
 • 5162 – Помічник слідчого 
 • 2424 – Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
 • 2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт

 

 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
 • Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.
 • Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності.
 • Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.
 • Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
 • Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
 • Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми.
 • Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку.
 • Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.
 • Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).
 • Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
 • Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності.
 • Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.
 • Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
 • Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу.
 • Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.
 • Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.
 • Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом.
 • Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.
 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Під час навчання студенти опановують різні дисципліни, які допоможуть освоїти професію та стати кваліфікованими фахівцями:
Бакалаврат
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Логіка
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
 • Етичні стандарти правоохоронної діяльності
 • Теорія та історія держави і права
 • Домедична підготовка
 • Спеціальна фізична підготовка
 • Конституційне право
 • Юридичне документознавство
 • Кібербезпека і управління інформаційними ресурсами
 • Професійно-психологічна підготовка правоохоронців
 • Режим таємності
 • Превентивна діяльність правоохоронних органів
 • Адміністративне право
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів
 • Кримінальне право
 • Основи оперативно-розшукової діяльності
 • Основи тактичної підготовки правоохоронців
 • Вогнева підготовка
 • Криміналістика
 • Протидія нелегальній міграції, тероризму та торгівлі людьми
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Запобігання та протидія домашньому насильству
 • Складання процесуальних документів у кримінальних та адміністративних провадженнях: практикум
 • Кримінологія

 

Спеціальність 262 правоохоронна діяльність

Освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Кваліфікація: Бакалавр з правоохоронної діяльності

3 роки – денна форма

3 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

180 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше