Зображення
psychology banner

Психологія

ПСИХОЛОГІЯ
Бакалавр
Зміст

Спеціальність «Психологія»

Бакалавр, за спеціалізацією "Психологія", отримавши базову психологічну та вищу освіту другого рівня, готовий до вирішення комплексних проблем у галузі психології, а також до надання психологічної допомоги та консультацій.

Випускники кафедри можуть працювати у психологічних центрах, клініках, освітніх установах, соціальних службах, корпоративних установах, рекламних агентствах та дослідницьких центрах. Вони здатні проводити психологічні дослідження, надавати консультації з психологічних проблем, працювати з різними віковими групами та культурними контекстами.

Навички, отримані під час навчання, дозволять випускникам розробляти та розвивати індивідуальні та групові психологічні програми, вести наукові дослідження та навчальні курси, а також співпрацювати з іншими спеціалістами у сферах соціальної допомоги та розвитку людського потенціалу.

 

 

 

Бакалавр

 

Професії

 1. Клінічний психолог
 2. Шкільний психолог
 3. Дитячий психолог
 4. Організаційний психолог
 5. Соціальний психолог
 6. Психологічний консультант
 7. Психолог в рекламі та маркетингу
 8. Сімейний психолог
 9. Експерт
 • надання психотерапевтичної допомоги клієнтам з різними психічними розладами та проблемами;
 • проведення діагностики психічних станів та розробка індивідуальних планів лікування;
 • психологічна підтримка та консультування клієнтів у складних життєвих ситуаціях;
 • надання психологічної допомоги учням, вчителям та батькам у вирішенні навчальних та соціальних проблем;
 • проведення психолого-педагогічного супроводу для адаптації учнів до навчального середовища;
 • розробка та впровадження програм психосоціальної підтримки у навчальних закладах;
 • надання психологічної підтримки дітям та підліткам у розвитку, адаптації та подоланні труднощів;
 • робота з батьками для покращення взаємин та виховання дітей;
 • консультування керівництва з питань управління персоналом, командної роботи та розвитку організаційної культури;
 • проведення тренінгів та розвиток програм для підвищення ефективності працівників;
 • розробка програм соціальної інтеграції для вразливих груп населення та сприяння їхньому самовизначенню;
 • надання індивідуальних консультацій та психологічної підтримки клієнтам у вирішенні особистісних проблем;
 • розвиток та проведення тренінгів для підвищення особистісного розвитку та соціальних навичок;
 • консультування організацій з питань психологічного здоров'я та розвитку персоналу;
 • дослідження споживацької поведінки та психологічних механізмів, що впливають на вибір товарів та послуг;
 • розробка рекламних стратегій та кампаній, враховуючи психологічні особливості цільової аудиторії;
 • аналіз та оцінка ефективності маркетингових заходів з точки зору психологічного впливу на споживачів;
 • надання психологічної підтримки та консультування сімей у вирішенні конфліктів, покращенні взаємин та розвитку сімейного благополуччя;
 • розвиток програм психосоціальної підтримки для сімей у складних життєвих ситуаціях;
 • робота зі сім'ями, що пережили травматичні події, для подолання стресу та відновлення внутрішньої гармонії;
 • надання психологічних експертних висновків у судових справах або в інших ситуаціях, де потрібна психологічна експертиза.
 • здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків (зокрема, в контексті організації заходів реального втручання);
 • здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел;
 • здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій;
 • здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження;
 • здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації;
 • здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову, в т.ч. особам які отримали психологічні травми, зокрема внаслідок війни);
 • здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно по запиту.
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Українська мова за (професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Критичне мислення
 • Актуальні проблеми історії
 • Основи наукового пізнання
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Педагогіка
 • Цінності громадянського суспільства
 • Риторика
 • Вступ до спеціальності
 • Основи психології
 • Психологія вікових особливостей особистості
 • Психологія розвитку особистості
 • Кризова психологія
 • Рекреаційна психологія
 • Психологія резильєнтності
 • Психофізіологія функціональних станів особистості
 • Психологія HR-менеджменту
 • Екзистенціальна психологія життєвого шляху особистості
 • Професійна етика психолога
 • Експериментальна психологія
 • Диференційна психологія та психодіагностика
 • Психосоматика і соматопсихіка
 • Організація та методика проведення психологічного дослідження
 • Когнітивно-поведінкова терапія в психології
 • Практикум з основ психологічного консультування та тренінгових занять
 • Психологія сім’ї та сімейного консультування
 • Психологічний практикум у бізнес-середовищі
 • Практикум з гештальт-терапії
 • Практикум з основ екзистенціальної психотерапії
 • Тренінгові техніки подолання стигматизації в ПТСР
 • Психологічний практикум з арт-терапії
 • Психологія кіберсталінгу та техніки подолання
 • Психологічний практикум з сучасного дошкілля

 

 

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма "Психологія"

Кваліфікація: Бакалавр з психології

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше