Зображення
Інженерія програмного забезпечення

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Інженерія програмного забезпечення – сучасна спеціальність, орієнтована на розробку алгоритмічного та програмного забезпечення, яке задовольняє поставленим вимогам та побажанням замовника. Фахівці з інженерія програмного забезпечення є достатньо дефіцитними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, оскільки ІТ-індустрія стрімко розвивається, що потребує постійного оновлення кваліфікованого персоналу.

Освіта за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" реалізується в рамках освітньої програми "Розробка та тестування програмного забезпечення" і базується на вивченні дисциплін фундаментальної та професійної підготовки. Студенти отримують математичні знання, вивчають сучасні мови програмування, тестування програмного забезпечення, операційні системи, бази даних та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Навчаючись за освітньою програмою "Розробка та тестування програмного забезпечення", ви здобудете теоретичні знання та практичні навички з програмування, а саме основи front end та back end розробки, тестування, веб-дизайну, тестування програмного забезпечення. Практичні заняття проводяться ІТ-спеціалістами, що працюють в провідних ІТ-компаніях Івано-Франківська.

Освітня програма ? 

 

 

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення. Види діяльності фахівця:

 • створення програмного забезпечення, у тому числі у сфері інтернет-технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення;
 • проектування інтерактивних інтерфейсів користувача;
 • проектування і розробка баз даних;
 • тестування та забезпечення якості програмного забезпечення;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • надання консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення.

Загальні компетентності:

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. 
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. 
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань.
 • Прагнення до безпеки життєдіяльності.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
  члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.
 • Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами.
 • Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.
 • Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).
 • Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.
 • Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.
 • Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.
 • Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.
 • Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.
 • Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
 • Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.
 • Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бакалаврат

 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Лінійна алгебра та  аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Основи програмування
 • Фізика (вибрані розділи)
 • Алгоритми та структури даних
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп'ютерна дискретна математика
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Курсова робота (Об’єктно-орієнтоване програмування)
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Людино-машинна взаємодія
 • Документування програмних продуктів
 • Теорія ймовірності
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Групова динаміка та комунікації
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Організація баз даних
 • Курсова робота (Організація баз даних)
 • Системне програмування 
 • Якість програмного забезпечення і тестування
 • Програмування інтернет-застосувань та web-дизайн

Цикл практичної підготовки

 • Навчальна практика (практикуми з дисциплін"Інформ.-комунікац.
  технології" та "Вступ до спеціальності")
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Тренінг-курс 
 • Тренінг-курс

Магістратура

 • Інтелектуальна власність на програмні продукти
 • Бізнес-комунікації
 • Стандарти та засоби керування якістю процесу розробки ПЗ
 • Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів
 • Системний аналіз та дизайн системних продуктів
 • Методологія та засоби наукових досліджень в 
  інноваційних комп'ютерних технологіях
 • Гнучкі процеси інженерії ПЗ
 • Засоби захисту інформації

Цикл практичної підготовки

 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

 

 

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма "Розробка та тестування програмного забезпечення"

Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма "Інженерія програмного забезпечення"

Кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006958)

Дізнатися більше