Зображення
Облік і оподаткування

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ?

Кафедра та адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) - освітня програма “Облік та бізнес-аналітика” рівні вищої освіти.

Освітня програма «Облік та бізнес-аналітика»

Направлена на підготовку фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування та бізнес-аналітики. Дана програма орієнтована на підготовку фахівців нового покоління, здатних оцінювати та аналізувати інформацію, а відтак приймати на її основі виважені управлінські рішення. А тому, студенти отримують, з одного боку, базові знання, що складають фундаментальну компоненту класичної економічної освіти, а з іншого – новітні знання, пов’язані із digital-обліком; податковим плануванням; аналітичною оцінкою бізнес-процесів, ринковою аналітикою; обробкою і візуалізацію великих масивів даних. Саме такі фахівці володіють методологією та інструментальним апаратом обліку, аналізу та аудиту, який успішно використовується для розробки і реалізації стратегічних рішень суб’єктів господарювання, належних до різноманітних облікових, податкових та інформаційно-аналітичних питань.

Наша місія - поглиблена підготовка фахівців високого професійного рівня у сфері обліку, аудиту та бізнес-аналітики.

Освітня програма ?

 

 

Основними конкурентними перевагами спеціальності «Облік і оподаткування» є:

 

В сучасних умовах посилюється значення, важливість, авторитетність та затребуваність спеціальності «Облік і оподаткування». Зростаючий попит на висококваліфікованих фахівців, у галузі обліку і оподаткування, надає широкі можливості випускникам працевлаштуватися на підприємствах і організаціях всіх форм власності та видів економічної діяльності, а також обіймати провідні посади в:

 • контролюючих органах;
 • аудиторських фірмах;
 • аналітичних й консалтингових компаніях тощо. 

 

У швидко мінливих умовах, здобутті фахові компетенції, за спеціальністю, надають інтелектуальні передумови, необхідні випускникам для побудови успішної кар’єри. Навчаючись за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти отримують глибокі інтелектуальні та професійні знання з:

Навчальний процес орієнтований на практичну підготовку, а тому студенти залучаються до виїзних занять, які проводять практикуючі фахівці на підприємствах та установах. На таких заняттях практики передають студентам власний досвід, в частині, вирішення спеціалізованих завдань та прикладних проблем у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування.

В процесі навчання, за освітньою програмою «Облік та бізнес-аналітика», студенти набувають наступні професійні компетентності:

В процесі навчання, за освітньою програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», студенти набувають наступні професійні компетентності:

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бакалаврат

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Вища математика
 • Політична економія
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Інформаційні технології
 •  Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Статистика
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Інвестування
 • Аудит
 • Облік в банках
 • Фінансовий облік
 • Бізнес-аналітика
 • Облік в бюджетних установах
 • Інформаційні системи в обліку
 • Аналіз господарської діяльності
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і закладах ресторанного
 • господарства
 • Облік та оподаткування сільськогосподарських підприємств
 • Бухгалтерський облік та оподаткування будівельних підприємств
 • Бухгалтерський облік та оподаткування автотранспортних підприємств
 •  Облік в зарубіжних країнах

Магістратура

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Фінансовий аналіз
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 • Стратегічне управління підприємством
 • Облік на підприємствах малого бізнесу
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік міжнародних операцій
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Облік інвестиційно-інноваційної діяльності

 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Облік та бізнес-аналітика"

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю"

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006955)

Дізнатися більше