Зображення
Підприємництво та торгівля

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

БІЗНЕС ТА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ?

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців у сфері започаткування власної справи та ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах та дозволяє майбутнім фахівцям набути необхідних знань та навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства та торгівлі. Освітня програма розроблена з урахуванням бізнес-середовища та ринкових тенденцій. Робиться акцент на підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють методологією та інструментальним апаратом в управлінській, бізнесовій і експертно-консалтинговій сферах. Особливість освітньої програми полягає в тому, що спрямування і поєднання частини дисциплін спрямоване на підготовку фахівця з продажу, а інша частина теоретичного навчання формує компетенції потрібні для розуміння бізнес-процесів, управління ними й започаткування й розвитку власного бізнесу. Таке спрямування визначене на основі дослідження ринку праці, яке інформує про великий попит на фахівця з продажу, що володіє аналітичними навичками й розуміє яким чином налагодити процеси потрібні для реалізації бізнес-ідей на локальному чи міжнародному ринку.

Під час навчання на спеціальності "Підприємництво та торгівля", студенти перебувають в середовищі, що надихає на навчання і саморозвиток. Освітній процес наповнений актуальними, а головне потрібними, для фахівця дисциплінами відповідно до найсучасніших вимог ринку праці, технологій та бізнесу. Організований у руслі творчості і науки, пізнавальний час об’єднує колектив студентів і викладачів, що є основою високих здобутків під час навчання та тісної співпраці після його закінчення і здобуття фаху.

«Підприємництво та торгівля» дає можливість випускникам:

 • створити та успішно розвивати власний бізнес;
 • працювати на різних посадах у підприємствах різних форм господарювання, органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях;
 • аналізувати макро- та мікроекономічні процеси, оцінювати маркетингове середовище, проводити ефективні торговельні операції, організовувати інтернет-трейдинг та електронну комерцію;
 • реалізовувати загальні управлінські функції та розробляти цінову політику бізнесу;
 • розробляти бізнес-плани та стратегії розвитку бізнесу, планувати власну діяльність;
 • використовувати новітні технічні та інформаційні засоби, комунікаційні технології для результативного управління бізнесом;
 • керувати бізнесом в умовах міжнародного середовища та будувати зовнішньоекономічні відносини;
 • використовувати сучасні наукові та експертно-консультаційні методи ведення бізнесу, тощо.

Випускник даної освітньої програми – універсальний фахівець, здатний легко освоїти нову сферу діяльності, ознайомлений з базовими знаннями економіки, правовими аспектами ведення бізнесу, основами бухгалтерського та фінансового обліку, логістичним управлінням, маркетинговими інструментами, наділений навичками роботи в команді та лідерськими якостями.

Профіль професійної компетентності фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності дозволяє обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

І пам'ятайте, - "Підприємець - це не посада. Це стан людей, які прагнуть змінити майбутнє"

Гай Кавасакі

Освітня програма ?

 

 

 • керівники (директори) підприємств, установ та організацій;
 • комерційні директори підприємства;
 • керівників підрозділів з продажу в гуртовій та роздрібній торгівлі;
 • керівники функціональних підрозділів підприємств (економічних, фінансових, адміністративних, кадрів та соціально-трудових відносин, маркетингу, матеріально-технічного постачання);
 • керівники проектів та програм, керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери підприємств, установ та організацій та їх підрозділів незалежно від видів економічної діяльності;
 • товарознавці-експерти;
 • керуючі магазинами;
 • експерти з якості товарів;
 • фахівці в галузі фінансів та торгівлі;
 • агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери;
 • фахівці з логістики;
 • бренд менеджери;
 • менеджери з питань біржової торгівлі;
 • економічні консультанти;
 • бізнес-аналітики.
 

В процесі навчання, за освітньою програмою «Бізнес та приватне підприємництво», студенти набувають наступні професійні компетентності (за першим бакалаврським рівнем вищої освіти):

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької,  торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

 • здатність обирати та  використовувати  відповідні методи,  інструментарій для обґрунтування  рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

 • здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,  торговельних та біржових структур;

 • здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових  документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;

 • здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,  торговельних та біржових структур;

 • здатність  до організації  зовнішньоекономічної діяльності  підприємницьких, торговельних і  біржових структур;

 • здатність   до бізнес-планування,оцінювання кон'юнктури  ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків

В процесі навчання, за освітньою програмою «Бізнес та приватне підприємництво», студенти набувають наступні професійні компетентності (за другим магістерським рівнем вищої освіти):

 • здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур;

 • здатність  проводити оцінювання  продукції, товарів і послуг  в підприємницькій, торговельній  та/або біржовій діяльності;

 • здатність  до ефективного  управління діяльністю суб’єктів  господарювання в сфері підприємництва,  торгівлі та/або біржової діяльності;

 • здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності;

 • здатність  до ініціювання  та реалізації інноваційних проектів в  підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.

Додатково: Тренінг-курс «Управління публічними закупівлями», «Практикум зі створення та планування бізнесу», та вибіркова частина іноземної мови.

 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Бакалаврат
 • Політична економія
 • Вища математика
 • Інформаційні технології
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Підприємницька діяльність
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Логістика
 • Фінанси підприємств
 • Планування бізнесу:
 • - теоретична частина
 • - курсова робота
 • Податкове панування
 • Бізнес-аналітика
 • Торгівельна діяльність
 • Аналіз господарської діяльності
 • Бухгалтерський облік
 • Інвестування
 • Біржовий ринок
 • Управління персоналом
 • Стратегія і тактика розвитку бізнесу
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Аналітика кон’юнктури та цін
 • світового ринку
 • Візуалізація даних 
 • Венчурний бізнес
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління продажем
 • Корпоративний менеджмент
 • Міжнародний бізнес
 • Інформаційні технології в управлінні бізнесом
 • Управління підприємством на базі продуктів 1С

 

Магістратура
 • Основи ведення сучасного бізнесу
 • Проектний аналіз
 • Електронна комерція
 • Бізнес-комунікації
 • Start-up міжнародних проектів
 • Організація зовнішньої торгівлі 
 • Європейський бізнес та торгівля з ЄС
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Організація виробничої і комерційної діяльності
 • Торговельна логістика
 • Маркетингові дослідження 
 • Товарний бренд-менеджмент
 • Управління якістю та безпечністю товарів
 • Крос-культурний менеджмент
 • Корпоративний тайм-менеджмент
 • Антикризове управління в бізнесі 
 • Психологія продажу

 

 

 

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма "Бізнес та приватне підприємництво"

Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма "Бізнес та приватне підприємництво"

Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Дізнатися більше