Зображення
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК?

Сьогодні однією із найпрестижніших спеціальностей сучасності, в плані побудови успішної кар’єри випускників, є спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Висококваліфіковані фахівці сфери фінансів досить високо цінуються на ринку праці, оскільки є компетентними у питаннях, зумовлених:

 • застосуванням сучасних фінансових важелів, направлених на ефективне використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності з метою покращення їх фінансового стану;
 • функціонуванням банківської системи й здійсненням різноманітних банківських операцій та послуг;
 • порядком особистого та майнового страхування й страхування відповідальності, а також перестрахування з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду.

Випускники даної спеціальності можуть працевлаштуватися в державних підприємствах і установах, а також на підприємствах різних видів економічної діяльності; в органах місцевого і державного управління; в банківських, страхових та інших фінансових установах; в державних органах фінансового контролю тощо.

Кафедра фінансів та обліку здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на першому (бакалаврському) - освітня програма “Фінансовий менеджмент”- та другому (магістерському) - освітня програма “Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу” - рівнях вищої освіти.

Освітня програма «Фінансовий менеджмент»

Орієнтована на здобуття студентами знань та навичок у сфері управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання різноманітних форм власності й видів економічної діяльності. Навчання за даною програмою забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб’єктів підприємництва та формує фінансистів сучасної генерації, які наділені не лише теоретичними знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а й аналітичними здібностями, зумовленими управлінням бізнес-процесами та прийняттям стратегічних й тактичних рішень.

Освітня програма з підготовки бакалавра з «Фінансового менеджменту» – це поєднання знань у сфері фінансів, менеджменту та аналітики. Дана програма є практично орієнтованою та складена на основі сучасних вимог ринку, спільно з практиками фінансової та банківської сфери. До навчального процесу залучені фахівці в сфері фінансової аналітики, бізнес-аналізу та управління фінансовою й банківською діяльністю. Програма акцентує увагу на розуміння фінансів та менеджменту, які необхідні для прийняття управлінських рішень.

Освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

Направлена на підготовку високопрофесійних фахівців з управління фінансами, здатних на основі сформованих компетентностей, ефективно управляти суб’єктами господарювання для досягнення їх конкурентної переваги в умовах високої динаміки ділового середовища. Саме такі фахівці володіють методологією та інструментальним апаратом:

 • аналізу і прогнозування фінансового стану емітентів корпоративних прав;
 • визначення оптимального складу активів та джерел їх формування;
 • оцінки інвестиційних проектів, вартості компанії та ймовірності банкрутства;
 • управління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових послуг;
 • управління фінансовими ризиками;
 • раціонального формування й використання потенціалу страхових компаній та гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу компаній;
 • роботи з новітніми інформаційними системами фінансового менеджменту;
 • ефективного управління фінансовими ресурсами і контролю за їх використанням.

Освітня програма ?

 

 

Випускники можуть працювати в органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Рахункової палати, Митної служби України, фінансових органах, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних відділах на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності, банках, страхових компаніях, фінансовокредитних установах, коледжах, фондах, благодійних фондах та ін. Магістр з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати такі посади: начальник фінансового відділу, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, економіст, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, касир тощо.

Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» студенти отримують глибокі інтелектуальні та професійні знання з:

В процесі навчання, за освітньою програмою «Фінансовий менеджмент», студенти набувають наступні професійні компетентності:

В процесі навчання, за освітньою програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», студенти набувають наступні професійні компетентності:

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бакалаврат

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Вища математика
 • Політична економія
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Інформаційні технології
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Гроші і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Статистика
 • Аналіз господарської діяльності
 • Страхування
 • Банківська система
 • Інвестування
 • Фінансове право
 • Фінансовий аналіз
 • Страхові послуги/Планування та контроль на підприємстві
 • Антикризове управління / Соціальне страхування
 • Фінансова аналітика/ Фінансовий облік
 • Банківські операції/ Валютне регулювання
 • Інформаційні системи у фінансах / ЗЕД підприємств

 

Магістратура

 • Податковий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 • Фінансовий контролінг
 • Соціальне страхування
 • Інвестиційний аналіз
 • Фінансове посередництво
 • Оподаткування суб'єктів підприємництва
 • Ціноутворення
 • Управлінський облік
 • Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
 • Стратегічне управління підприємством
 • Сучасні економічні теорії
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Торгівля цінними паперами в Україні

 

 

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітня програма "Фінансовий менеджмент"

Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

4 роки – денна форма
4 роки – заочна форма 
на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітня програма "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу"

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування

1.5 роки – денна форма
1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 0900696)

Дізнатися більше