Зображення
Будівництво та цивільна інженерія

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Бакалавр
Зміст

ЧОМУ БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ?

Будівництво є одним з найважливіших видів діяльності будь-якої економіки, значна частина ресурсів кожної країни використовується для будівництва та обслуговування будівель. Будівництво будь-якого типу будівельних об'єктів передбачає послуги багатьох людей, які проектують, конструюють та підтримують проект від задуму до завершення. Будівництвом займаються професіонали-будівельники.

Будівельник - це академічно підготовлений фахівець та дипломований професіонал, відповідальний за будівництво та обслуговування будівель. Будівельник - це той, хто повинен узгодити незліченну кількість робіт та матеріалів, необхідних для перетворення набору двовимірних малюнків у готову будівлю. 

Спеціальність будівництво дозволяє одержати теоретичні та практичні навички щодо комплексного розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.

Освітня програма ?

 

 

Професійні права: робота за фахом на посадах інженера-будівельника, керівника відділу матеріально-технічного постачання, менеджера у будівництві, інженера з використання будівельної техніки.

 • головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату), 
 • головний інженер, 
 • директор з капітального будівництва, 
 • виконавець робіт, 
 • майстер будівельних та монтажних робіт, 
 • начальник відділу, 
 • начальник господарства житлово-комунального, 
 • начальник дільниці, 
 • начальник лабораторії з контролю виробництва, 
 • інженер-проектувальник (планування міст), 
 • молодший науковий співробітник (цивільне будівництво),
 •  науковий співробітник (цивільне будівництво), 
 • науковий співробітник-консультант (цивільне будівництво), 
 • інженер з технічного нагляду (будівництво), 
 • інженер з проектно-кошторисної роботи, 
 • інженер-будівельник, 
 • інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування, інженер-проектувальник, 
 • технолог (будівельні матеріали), 
 • молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи), 
 • інженер-дослідник, 
 • інженер-конструктор, 
 • консультант (у певній галузі інженерної справи), 
 • консультант із енергозбереження в будівлях, 
 • консультант із енергозбереження та енергоефективності, 
 • молодший науковий співробітник (методи навчання), 
 • інженер з нормування праці, 
 • інженер з організації праці, 
 • експерт технічний з промислової безпеки,
 • інженер з організації керування виробництвом, 
 • фахівець з міського та районного планування.

 

 • Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.
 • Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів природничих наук.
 • Здатність працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж.
 • Здатність створювати та використовувати технічну документацію.
 • Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів.
 • Здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого проектування.
 • Здатність оцінювати і враховувати кліматичні,  інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів.
 • Здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Здатність до розроблення конструктивних рішень об’єктів будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати несучі та огороджувальні будівельні конструкції.
 • Здатність до розробки та оцінки технічних рішень інженерних мереж.
 • Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
 • Здатність виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів.
 • Володіння технологічними процесами при зведенні, опорядженні та експлуатації будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж.
 • Здатність до розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні,  експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці.
 • Знання принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства.
 • Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж.
 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Будівельна фізика
 • Теоретична механіка
 • Інформатика і основи комп’ютерного моделювання
 • Будівельне матеріалознавство
 • основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Будівельна механіка
 • Опір матеріалів (теорет. і курсова)
 • Інженерна графіка
 • Метрологія та стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна геологія
 • Архітектура будівель і споруд (теорет. і курсова)
 • Будівельні конструкції (теорет. і курсова)
 • Будівельна техніка
 • Технологія будівництва
 • Інженерне обладнання будівель і споруд
 • Організація будівництва
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Металознавство і зварювання
 • Програмне забезпечення інженерних розрахунків
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Охорона інтелектуальної власності і правове регулювання в будівництві / Діловий етикет
 • Основи підприємницької діяльності / Релігієзнавство
 • Урбаністика / основи районного планування та урбоекологія
 • Основи містобудівного аналізу / Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів
 • Металеві конструкції / Основи ергономіки
 • 3D технології в галузі / Ландшафтна архітектура
 • Охорона праці в галузі / Цивільний захист
 • Основи і фундамент / Електротехніка в будівництві
 • Бетони та будівельні розчини
 • Зведення і монтаж будівель і споруд / Технологія будівельного виробництва

 

 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма "Будівництво та цивільна інженерія"

Кваліфікація: Бакалавр будівництва та цивільної інженерії

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше