Зображення
books

Середня освіта («Англійська мова та зарубіжна література»)

Середня освіта («Англійська мова та зарубіжна література»)
Бакалавр
Зміст

Чому Середня освіта («Англійська мова та зарубіжна література»)?

Сьогодні у цивілізованому світі беззаперечною є виняткова цінність учителя. Завжди існувала залежність: який рівень учителів, такий і рівень освіти, який рівень освіти та виховання, такий і інтелектуальний та моральний потенціал народу. Тому без перебільшення можна стверджувати, що від морального потенціалу та інтелекту людей залежить доля країни, і тому саме педагоги ‒ носії моралі та інтелекту ‒ повинні володіти головними складовими справжнього вчителя: майстерністю та бути особистістю. Майстерність вчителя передбачає здатність не тільки оновлювати, але й удосконалювати методики викладання навчальних дисциплін, розуміти та співпрацювати з новим поколінням, вписуватись у мінливе сьогодення. Бути особистістю для вчителя важливо, бо він спілкується з тими, хто буде продовжувати відновлення й подальше будівництво нашого суспільства. Не треба забувати, що саме спілкування є основою освіти і від його характеру залежить результат освіти. Ба більше, саме спілкування є однією з найважливіших умов формування самосвідомості особистості, стимулятором її психічних властивостей. Вчитель повинен бути не просто фахівцем у шкільному середовищі, але й вчителем-дослідником, котрий працює для пізнання, бо саме пізнання є мотиваційною основою навчально-виховної діяльності у школі.

 

 

 • Вчитель закладу загальної середньої освіти
 • Викладач закладу фахової передвищої освіти

​​​​​​​

 • Здатність застосовувати досягнення сучасної методичної і філологічної наук, освітніх концепцій у процесі навчання іноземної мови і зарубіжної літератури в закладі середньої освіти.
 • Здатність проєктувати педагогічну діяльність,  володіти професійно-методичною компетентністю для планування і проведення занять з іноземної мови та зарубіжної літератури. 
 • Здатність використовувати ефективні шляхи формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей школярів у процесі навчання іноземної мови.
 • Здатність застосовувати практичні навички моделювання, конструювання освітнього процесу і змісту іншомовної підготовки для проведення навчальних занять та позакласних заходів з іноземної мови та зарубіжної літератури у середніх навчальних закладах, в тому числі за умов дистанційного та змішаного навчання.
 • Здатність визначати комунікативну, пізнавальну, номінативну, емоційно-експресивну та інші функції мови, характеризувати мовні та мовленнєві одиниці у порівнянні з одиницями рідної мови.
 • Здатність виявляти закономірності літературного процесу, визначати специфіку і значення художніх концепцій і літературних творів у контексті суспільно-літературної ситуації, літературної критики і культурної епохи; давати оцінку художнього твору; визначати роль системи образів, сюжету, композиції та засобів виразності в їх поєднанні; характеризувати творчу індивідуальність автора.
 • Здатність дотримуватися сучасних норм іноземної  мови в усній та писемній професійній та міжособистісній комунікації    з урахуванням комунікативної ситуації та комунікативного завдання відповідно до етичних і моральних норм поведінки, прийнятих в іншомовному середовищі.   
 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Під час навчання студенти опановують різні дисципліни, які допоможуть освоїти професію та стати кваліфікованими фахівцями:
Бакалаврат
 • Вступ до мовознавства
 • Практичний курс фонетики англійської мови
 • Практичний курс граматики англійської мови
 • Педагогіка (загальні засади педагогіки, теорія освіти і навчання (дидактика), теорія і методика виховної роботи, класичне та сучасне школознавство (НУШ), історія педагогіки
 • Зарубіжна література (англомовних країн, західної Європи й Азії)
 • Лінгвокраїнознавство
 • Пропедевтика психології
 • Основи психопедагогіки
 • Вікова  та педагогічна психологія
 • Психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти
 • Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Методика навчання зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Порівняльна граматика
 • Порівняльна лексикологія
 • Основи перекладознавства
 • Порівняльна стилістика англійської та української мов

 

Спеціальність 014.02 середня освіта (мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)

Освітня програма «Англійська мова та зарубіжна література (середня освіта)»

Освітня кваліфікація: бакалавр

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше