Image
Оксана Каленюк
Вчена рада
Ректорат
Адміністрація
Факультет
Оксана Каленюк
ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ, ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Загальна інформація

Оксана Миколаївна Каленюк – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта
 • 2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри права Університету Короля Данила;
 • 2016 р. в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 2010–2015 рр. – здобувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;
 • 2009 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького; диплом магістра (з відзнакою), кваліфікація магістр-права;
 • 1994 р. – Прикарпатський університет імені В. Стефаника; диплом спеціаліста (з відзнакою), кваліфікація – вчитель німецької та англійської мов.
Професійний досвід
 • 2020 р. (вересень) - проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри права;
 • 2018–2020 рр. – декан гуманітарного факультету, доцент кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила;
 • 2016–2018 рр. – завідувач кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького;
 • 2009–2016 рр. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін;
 • 1999–2009 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 1997–1999 рр. – старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 1997 р. – викладач іноземної мови Чернівецького економіко-правничого інституту;
 • 1996–1997 рр. – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 1994–1996 рр. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Публікації
 1. Каленюк О. М. Про використання української правничої термінології в офіційному діловодстві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Правова держава. 2015. Вип. 26. С. 605–614. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_76.
 2. Каленюк О. М. Пропозиції щодо шляхів використання досвіду західноукраїнських правників для розвитку національної юридичної термінології. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право. 2016. № 2. С. 38–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2016_14_7.
 3. Каленюк О. Вплив М. Драгоманова на формування української правничої термінології наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 137–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_4_29.
 4. Каленюк О. М. Українська правнича термінологія у перших фахових юридичних виданнях Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття. Право і суспільство. 2017. № 2. Ч. 1. С. 9–14.
 5. Савчук, О.І., Каленюк О. М. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий контекст. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4(290). С. 251–256. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.42
 6. Lutskyy A., Lutskyi M., Kaleniuk O., Zvarych R., Knysh V. The main directions of modernisation of constitutional and legal responsibility in Ukraine. International Journal of Psychososial Rehabilitation. Vol. 24. Issue 08, 2020. p. 11259–11272. ISSN: 1475 7192. DOI:10.37200/IJPR/V24I8/PR281107 URL:https://www.psychosocial.com/article/PR281107/26438/
Наукові інтереси
 • історія українського державотворення
 • особливості розвитку української правничої термінології на західноукраїнських землях на початку ХХ століття
Дізнатися більше