Викладач УКД став членом-кореспондентом Академії правових наук України
04 вересня 2020 11:09
Викладач УКД став членом-кореспондентом Академії правових наук України

Викладач Університету Короля Данила Ілля Шутак став членом-кореспондентом Академії правових наук України. Членами-кореспондентами НАПрН України обираються вчені України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему у галузі держави і права, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність, мають науковий ступінь доктора наук.

Викладач УКД став членом-кореспондентом Академії правових наук України

«ЦЕ ОБРАННЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ, АДЖЕ ДОПОМОЖЕ МЕНІ РОЗВИВАТИ ШКОЛУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА СПРИЯТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАЛЕЖНОГО ЮРИДИЧНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ. ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ, ДЕМОКРАТИЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ НАБУВАЄ ПОТРЕБА УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА РОЗРОБКИ НОВИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. НА ДАНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ», – РОЗПОВІВ НАУКОВЕЦЬ.

Для довідки:
Ілля Дмитрович Шутак – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила
Відомий учений у галузі теорії та історії держави і права, юридичної техніки, міжнародного права, член спеціалізованих вчених рад Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальностями «філософія права», «кримінальне право та кримінологія», які визнані МОН України провідними спеціалізованими радами із присвоєння наукових ступенів кандидатів та докторів юридичних наук. Здійснив вагомий внесок у розвиток державної системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перебуваючи в складі експертної ради ВАК України з юридичних наук.
І. Д. Шутак здійснив значний внесок у розвиток вищої правничої освіти, особливо в контексті створення передумов для розширення та інтеграції українського юридичного наукового простору. Основні напрями наукових досліджень – теорія права та юридична техніка. Загальна кількість наукових праць більше 100, у тому числі – монографій – 2, підручників – 3, навчальних посібників – 9, термінологічних словників – 1. До найбільш значущих наукових та навчально-методичних праць належать: «Теорія і практика застережень в праві: система понять» (термінологічний словник), «Правові застереження в доктрині міжнародного права», «Управлінське консультування», «Правові основи міжнародної економічної діяльності», «Як перемогти на виборах», «Правова доктрина України» (1 том, розд. 3), «Модернизация технологий юридической деятельности в правових системах современности: актуальные проблемы», «Юридична техніка», «Юридична техніка: теорія правових застережень», «Юридична техніка: курс лекцій», «Юридична техніка у схемах і таблицях», «Розвиток теорії та практики юридичної техніки»; навчально-методичні комплекси з теорії держави і права та юридичної техніки. І. Д. Шутак є автором понад 70 наукових статей, у яких розроблено питання теорії права, міжнародного права, юридичної техніки (загальнотеоретичні аспекти удосконалення державно-правового регулювання засобами юридичної техніки та технології, юридичної конструкції, тлумачення норм права, техніки вдосконалення нормативно-правових актів та ін.).
Вчений бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, присвячених актуальним проблемам розвитку сучасної вищої освіти і науки. Професор є засновником першої в Україні лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, що має ціннісне значення у підготовці правників-науковців. Наукові здобутки вченого-юриста відомі ще й за межами нашої держави. Вчений бере активну участь у розробці та визначенні загальнонаціональної правової доктрини, у правотворчій діяльності держави як активний діяч з пропагування й утвердження демократичних цінностей, християнської моралі та ідей побудови правової держави в Україні з пріоритетами справедливості та верховенства права. Безкомпромісний прихильник інтеграції України в європейське співтовариство.

Категорія
Дізнатися більше