Науково-теоретичний семінар
09 лютого 2021 12:02
Науково-теоретичний семінар

Шановні поціновувачі українського слова!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-теоретичному семінарі

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІНОГО ТА ПОСТДИСТАНЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

23 лютого 2021 року (м. Івано-Франківськ, Україна)

Для участі в науково-теоретичному семінарі запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна (через платформу Google Meet; покликання буде надіслано додатково). Особи, зацікавлені взяти участь у роботі семінару, мають до 18 лютого 2021 р. (включно):

  1. заповнити заявку за покликанням: https://cutt.ly/CkbzblX;
  2. надіслати тези доповіді на електронну адресу: college.ukd@ukd.edu.ua

До 28 лютого 2021 року буде підготовлено збірник матеріалів в електронній формі, та сертифікат участі, які будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

Участь у науково-теоретичному семінарі є безкоштовною.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  1. Тема доповіді посередині рядка (шрифт Times New Roman, 14, жирний, прописний).
  2. Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1, курсив).
  3. Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4, поля – верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (зразок оформлення тез подано нижче).

Список використаних джерел – у кінці тексту під назвою «Література» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті покликання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: 35 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова семінару – українська.

 

 

Зразок оформлення тез

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «СМІХ» У ТЕКСТАХ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ

 

Варварук І.В.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та філології;

викладач вищої категорії, викладач-методист Університету Короля Данила

м. Івано-Франківськ, Україна

Текст тез [1, с. 96]

Література:

1. Гоголь М. В. Твори в трьох томах. Том перший. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1952. С. 95–110.

Категорія
Дізнатися більше