Image
Мирослава Тимоць
Кафедри
Кафедра управління та адміністрування
Мирослава Тимоць
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ

Загальна інформація

Тимоць Мирослава Василівна - професор кафедри управління та адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

Освіта
 • 2015 р. – отримання вченого звання доцента кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2012 р. – захист кандидатської дисертації;
 • 2009–2012 рр. – здобувач ДУ « Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ»;
 • 1995–2000 рр. – студентка ДУ «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси і кредит».
Професійний досвід
 • з 2020 р. по сьогоднішній час – професор кафедри управління та адміністрування УКД;
 • 2019–2020 рр. – професор кафедри фінансів та обліку УКД;
 • 2013–2019 рр. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету Короля Данила;
 • 2012–2013 рр. – доцент кафедри фінансів і кредиту, голова Науково-методичної Ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2008–2012 рр. – старший викладач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 1999-2008 рр. – викладач економічних дисциплін Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ.
Публікації
 1. Тимоць М. В. Фінансові ресурси домогосподарств як джерело фінансування національної економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. I-IІ (77-78). Економічні науки. С.59-69.
 2. Тимоць М.В. Роль ломбардів на ринку кредитних послуг України. Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects. Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2020. 1376 p. Р. 291-296.
 3. Тимоць М.В., Борович О.В. Концептуальні підходи до формування фінансової стратегії підприємства. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.809. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2019. Чернівці: ЧНУ, 2019. 84 с. С. 32-37.
 4. Тимоць М.В., Борович О.В. Сучасний стан обліку переоцінки основних засобів бюджетних установ. Інфраструктура ринку. Вип. 31. 2019. С. 721-727.
 5. Тимоць М.В. Оцінка фінансового потенціалу населення України. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під. ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 107-112.
 6. Тимоць М.В. Фінансово-інституційне регулювання у процесі відтворення природних ресурсів. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 12. С. 237-242.
 7. Щурик М.В., Луцька Н.І., Тимоць М.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- 2-ге видання, перероб. та доповн. Івано- Франківськ: НАІР, 2014. 432 с.
Наукові інтереси
 • інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств
 • оцінка фінансового стану підприємств;
 • бюджетні відносини
Дізнатися більше