Image
Світлана Шинкар
Адміністрація
Кафедра управління та адміністрування
Світлана Шинкар
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Загальна інформація

Cвітлана Миколаївна Шинкар – завідувач кафедри управління та адміністрування, кандидат економічних наук.

Освіта
 • 2018 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності на тему «Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки промислових підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.04 Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2014–2018 здобувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності);
 • 2010 – 2011 – магістратура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Повна вища освіту за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіст – бухгалтер, викладач економік;
 • 2007 – 2010 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», базова вища освіта, напрям підготовки «Економіка і підприємництво» кваліфікація бакалавр економіки і підприємництва (облік і аудит);
 • 1994–1998 рр. – Львівський екологічний політехнікум. Молодший спеціаліст за спеціальністю «Експлуатація систем ВіВ».
Професійний досвід
 • 2020 (вересень) – завідувач кафедри управління та адміністрування Університету Короля Данила;
 • 2020 (вересень) – завідувач кафедри управління та адміністрування Університету Короля Данила;
 • 2014–2019 – викладач I-ї категорії, голова циклової комісії Фінансів, банківської справи та страхування Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського Національного Технічного Університету Нафти і Газу;
 • 2012–2014 – викладач II-ї категорії, голова циклової комісії Економіки та Менеджменту Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського Національного Економічного Університету.
Публікації
 1. Shynkar S., Gontar, Z., Dubyna, M., Nasypaiko, D., & Fleychuk, M. (2020). Assessment of economic security of enterprises: theoretical and methodological aspects. Business: Theory and Practice, 21(1), Р. 261-271.
 2. Shtangret, S. Shynkar, T. Shyra, M. Karaim, S. Kavun (2019) Formation and Functioning of the Organizational nad Economic Mechanism of Ensuring the Economic Security of the Enterprise.IEEE PIC S&T. Р. 117-123. DOI: 10.1109/PICST47496.2019.9061255
 3. S. Shynkar, B. Brynzei, N. Rozumovych, M. Kurliak (2019) Modeling the effects of key threats on the economic security of industrial enterprises. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). SHS Web Conf. Volume 67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704010
 4. Шинкар С. М. Обліково-аналітичне забезпечення як складова управління економічної безпекою підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №22. С. 592–595.
 5. Шинкар С. М. Прогнозування зміни економічної безпеки промислових підприємств. Наук. вісн. Ужгородського у-ту. 2018. №1. С. 292–297.
 6. Шинкар С. М. Оцінка економічної безпеки промислових підприємств: методичні аспекти. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. №3. С. 125-131.
 7. Шинкар С. М. Система економічної безпеки підприємства: методичні засади формування. Причорноморські економічні студії. 2018. № 25. С. 133–137.
 8. Шинкар С. М. Прогнозування зміни економічної безпеки підприємств нафтогазової промисловості. Економіка. 2018. №1. С. 292–297.
 9. Шинкар С. М. Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. №6 (62). Ч.2. С. 42-47.
 10. Шинкар С. М. Теоретичний базис забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. №12. С. 183–188.
 11. Шинкар С. М. Методичний інструментарій формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). 2017. №2. С. 153–160.
Наукові інтереси
 • економічна безпека суб’єктів господарювання
 • принципи здійснення антикризового управління в сучасних умовах
 • розвиток проектного менеджменту в Україні
 • становлення та розвиток інноваційного підприємництва
 • розвитку ринку стартапів України
Дізнатися більше