Image
Варварук-
Коледж УКД
Інна Варварук
ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ УКД

Загальна інформація

Інна Василівна Варварук - директорка Фахового коледжу Закладу вищої освіти “Університет Короля Данила”, кандидатка філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта
 • 2018 р. – міжнародне стажування в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (Будапешт, Відень);
 • 2018 р. – участь у Міжнародному проекті Pixels on Tour (Інклюзивна освіта через засоби мистецтва) та стажування у рамках проекту у Франції (м. Гренобль) та Італії (м. Павія);
 • 2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Концепт “сміх” в українському художньому дискурсі початку ХХІ століття”, на підставі чого присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 “Українська мова”.
 • 2009 – 2012 рр. – навчалася в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, була обрана членом Вченої ради університету (від аспірантів і докторантів);
 • 2004 – 2009 рр. – навчалася в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на філологічному факультеті; після успішного захисту магістерської роботи отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.
Професійний досвід
 • з 2017 р. і досі – директорка Фахового коледжу Закладу вищої освіти “Університет Короля Данила”;
 • з 2016 року – постійна членкиня журі обласних етапів Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика та Мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
 • 2016–2017 рр. – заступниця проректора з соціально-виховної роботи;
 • 2013 р. і досі – доцентка кафедри перекладу та філології Закладу вищої освіти “Університету Короля Данила”;
 • 2012–2014 рр. – викладачка кафедри філології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • 2012–2013 рр. – викладачка української мови та літератури Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;
 • 2012–2013 рр. – викладачка української мови кафедри філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
Публікації
 • авторка 25 одноосібних наукових публікацій у фахових виданнях України та закордону;
 • авторка трьох навчально-методичних праць з української та зарубіжної літератури;
 • співавторка двох словників;
 • учасниця 16 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 

Наукові публікації

 1. Данилюк І. В. Особливості мовного вираження концепту “сміх” у художньому дискурсі (на матеріалі української прози початку XXI століття). Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія : зб. наук. праць / [наук. ред. С. І. Хороб]. Івано-Франківськ, 2009–2010. Вип. ХХІІІ–ХХІV. С. 72–79.
 2. Данилюк І. В. Концепт “сміх” як складник міжособистісної комунікації у художньому тексті (на матеріалі прози початку XXI століття). Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка “Слово” / [наук. ред. С. І. Хороб]. Івано-Франківськ, 2010. № 2 (10). С. 107–118.
 3. Данилюк І. В. Особливості мовного вираження концепту “сміх” у художніх текстах письменників Прикарпаття. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія : зб. наук. праць. Івано-Франківськ, 2010. Вип. ХХV–ХХVІ. С. 233–237.
 4. Данилюк І. В. Власні назви як мовне вираження сміху в сучасній художній прозі. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія : зб. наук. праць / [наук. ред. В. В. Ґрещук]. Івано-Франківськ, 2011. Вип. XXIX–XXX. С. 462–466.
 5. Данилюк І. В. Особливості вербалізації концепту “сміх” засобами діалектного мовлення. Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження: Програма, матеріали доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / [відп. за випуск Н. В. Гуйванюк]. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. С. 126–128.
 6. Данилюк І. В. Фразеологічна одиниця як репрезентант концепту “сміх” в українській прозі початку XXI століття. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Слов’янська філологія : зб. наук. праць / [наук. ред. Б. І. Бунчук]. Чернівці, 2011. Вип. 547–548. С. 187–192.
 7. Данилюк І. В. Особливості мовного вираження концепту “сміх” в авторських ремарках у текстах сучасної драми. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Запоріжжя, 2012. Вип. 2–3. С. 213–221.
 8. Данилюк І. В. Мовні засоби вираження сміху в реалізації комунікативних стратегій і тактик у художній прозі початку XXI століття. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки: зб. наук. праць. Луцьк, 2012. Вип. 17. С. 78–89.
 9. Данилюк І. В. Особливості реалізації концепту “сміх” засобами гуцульської говірки. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: зб. наук. праць. Коломия; Івано-Франківськ, 2012.
 10. Данилюк І. В. Метафора як засіб вираження концепту “сміх” у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект). Лінгвістичні студії Донецького національного університету. Донецьк, 2013. Випуск 26. С. 167–172.
 11. Данилюк І. В. Функціональне навантаження засобів вираження концепту “сміх” в сучасних драматургійних текстах. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Лінгвістика. Мовознавство. Івано-Франківськ, 2013. № 1. С. 342–351.
 12. Данилюк І. В. Асоціативно-образний потенціал лексем, що вербалізують концепт “сміх” у текстах сучасного поетичного дискурсу. Вісник Черкаського університету. 2013. № 8. С. 267 – 276.
 13. Данилюк І. В. Семантика та прагматична зумовленість мовних одиниць у сучасних драматургійних текстах. Вісник Донецького національного університету. 2013. № 7 (65). С. 198–208.
 14. Данилюк І. В. Концепт “сміх” як одна з ключових лінгво-когнітивних структурних одиниць у текстах української прози, драми та поезії початку ХХІ століття. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2015. № 2. С. 94-104.
 15. Данилюк І. В. Лінгвістичний аналіз і переклад. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5–6 травня 2017 р. «Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій». Івано-Франківськ, 2017. С. 23–27.
 16. Данилюк І. В. Мовні засоби вираження сміху в реалізації комунікативних стратегій і тактик у художній прозі початку ХХІ століття. Sudia Ukrainica Varsoviensia. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2016. № 4. С. 83–95.
 17. Варварук І.В. Концепт «сміх» у художній прозі Олеся Гончара. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика». 2018. Вип. 1 (28). С.282‒288.
 18. Варварук І.В. Інклюзивна освіта крізь призму мистецького виміру. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі (м.Івано-Франківськ, 17 травня 2019 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. С.38–42.
 19. Варварук І. В. Особливості сполучуваності репрезентантів концепту “сміх” у текстах поезії початку ХХІ століття». Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 2019. Вип. 7. С. 234–242.
 20. Варварук І. В. Імплементація академічної доброчесності в закладах фахової передвищої освіти. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки. 2020. Вип. 3. С. 161–165.
 21. Варварук І.В. Феномен концепту “сміх” у формуванні соціокультурного простору. International scientific and practical conference «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» : conference proceedings, October 30–31, 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P.187-191.

 

Словники

 1. Соловко Я., Данилюк І. Словник польсько-український, українсько-польський будівельних термінів. Івано-Франківськ: Територія друку, 2016. 108 с.
 2. Danyliuk I.V., MykhaylenkoV.V. Glossary of Applied Arts for the Translation Studens and Art Students: English-Ukrainian. Ivano-Frankovsk, 2017. 300 p.

 

Навчально-методичні матеріали

 1. Данилюк І. В. Українська література (70-90-ті роки ХІХ століття – 20-30-ті роки ХХ століття). Частина І : методичні рекомендації щодо проведення практичних занять. Івано-Франківськ: “Територія друку”, 2014. 88 с.
 2. Данилюк І. В. Українська література (20-30-ті роки ХХ століття ‒ початок ХХІ століття). Частина ІІ: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів закладів освіти І-ІІ рівня акредитації. Івано-Франківськ: “Територія друку”, 2014. 116 с.
 3. Данилюк І. В. Зарубіжна література (друга половина ХІХ століття – початок ХХІ століття): методичні рекомендації щодо проведення практичних занять. Івано-Франківськ: “Територія друку”, 2015. 148 с.
Наукові інтереси
 • професійні знання в галузі сучасної української літературної мови, документознавства, української мови за професійним спрямуванням, тенденцій розвитку та функціонування української та зарубіжної літератури;
 • наукове зацікавлення комунікативною лінгвістикою, концептологією, семантикою слова та тексту, сучасним художнім дискурсом;
 • дослідження та аналітика дистанційного освітнього простору, інноваційних методик викладання та навчання (напр., інклюзивна освіта через засоби мистецтва), норми академічної доброчесності.
Дізнатися більше