Image
Ігор Жукевич
Відділ ліцензування і акредитації
Курси для приватних виконавців
Курси для арбітражних керуючих
Команда центру якості
Ігор Жукевич
ПРОРЕКТОР З ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

Загальна інформація

Ігор Васильович Жукевич – проректор з ліцензування і акредитації.

Освіта
 • 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2012 р. – у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема дисертації: «Динаміка явних та неявних принципів права»
 • 2000–2001 рр. – навчання в Міжнародному науково-технічному університеті (м. Київ);
 • 1997–2000 рр. – Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва.
Професійний досвід
 • 2020 р. (вересень) – проректор з методичної роботи;
 • 2016-2020 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила, начальник відділу з питань ліцензування та акредитації;
 • 2015–2016 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 • 2013–2014 рр. – завідувач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2012-2013 рр. – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2008-2012 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2001–2007 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права, економіки та будівництва;
 • 2000–2001 рр. – агент з надання послуг юридичним особам в КП “Еспо”.
Публікації

Фахові статті

 1. Жукевич І. В. Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. Вип. 1 (13). С. 157-161.
 2. Жукевич І. В. Поняття, види та форми судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. Вип. 4 (16). С. 110-118
 3. Жукевич І. В. Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5.С.143-147
 4. Жукевич І.В. Реалізація судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2019. Вип. 7 (19). С. 89-95.
 5. Жукевич І. В. Законодавче забезпечення судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України. Цивілістична процесуальна думка. 2. 2019. С.34-37.

Тези доповідей на конференціях

 1. Жукевич І.В. Судовий контроль за виконанням рішень у цивільному судочинстві України в діяльності приватних виконавців. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: зб. наук. пр. / за ред.. В.Ю. Білоусова. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2019. С.267-272.
 2. Жукевич І.В. Перспективи розвитку інституту судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України. Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика (ІV Міжнародна науково-практична конференція, 6 грудня 2019 року, м. Київ). Збірник наукових статей / За заг. ред. д.ю.н.,проф. Фурси С.Я. К.: Видавець Позднишев, 2019. С. 86-87.
 3. Жукевич І.В. Причини неефективності судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2020 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 320-325.
 4. Жукевич І.В. Шляхи вдосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень у цивільному процесі України. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 грудня 2020 р. Київ: Київський регіональний центр, 2020. Ч.2. С. 95-99.
 5. Жукевич І.В. Судовий контроль за виконанням рішень у законопроектах Мінюсту № 3609 та Асоціації приватних виконавців № 3726. Матеріали XXVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Том №2, м. Харків, 20 грудня. 2020 р.) Харків: Бровін О.В., 2020. С. 67-69.
 6. Жукевич І.В.Судовий контроль за виконанням рішеньу цивільному судочинстві Польщі. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали V Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м.Івано-Франківськ, 14 травня 2021 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2021.С.85-88.
Наукові інтереси
 • закономірності виникнення, розвитку та функціонування процесуального права в Україні
 • цивільне судочинство, виконавче провадження
 • проблеми судового контролю за виконанням рішень

РОЗВИТОК СЕРТИФІКАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 • Менеджер курсів з навчання приватних виконавців
 • Менеджер курсів з навчання арбітражних керуючих
 • Менеджер курсів з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
Дізнатися більше